Stichting tot Bevordering
van Wetenschappelijk Onderwijs in de
Judaïstiek
Nederlands  

Geschiedenis van de leerstoel

De Stichting tot bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaïstiek (SBWOJ) vestigde in 1996 een bijzondere leerstoel ‘Verhouding Jodendom-Christendom’ in Kampen, aan de toenmalige Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Doel was en is om de desbetreffende theologische studenten kennis te laten maken met het jodendom in aanraking te brengen met het Jodendom en de joods-christelijke relaties in verleden en heden. Dr. S. Schoon, gepromoveerd op Christelijke presentie in de Joodse staat (1982), met een jarenlange betrokkenheid op Joods-christelijke relaties, werd benoemd op deze leerstoel voor de werktijd van 0.3 fte.

Na het emeritaat van dr. Schoon eind 2007 is de leerstoel overgegaan naar mw. dr. A. Houtman, universitair docente Hebreeuws en Aramees aan de Protestantse Theologische Universiteit, waarin de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken was opgegaan. Daarbij werd de omvang verkleind naar 0.2 fte en de leeropdracht gewijzigd van ‘Verhouding Jodendom-Christendom’ naar ‘Judaïca, met speciale aandacht voor de verhouding jodendom-christendom’. De leerstoel werd in 2012 bij de nieuwe organisatie van de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en Groningen aan de vestiging in Amsterdam verbonden. Voorjaar 2017 kon de leerstoel herbevestigd worden. Opnieuw werd mw. dr. A. Houtman benoemd, nu met de specifieke opdracht om de (internationale) Joods-christelijke dialoog (en de doordenking daarvan) centraal te stellen in haar onderwijs.

De voorgeschiedenis van deze leerstoel begint echter in 1980 aan de Vrije Universiteit met de instelling van een leerstoel Judaïstiek, waaraan dr. C.J. den Heijer van 1981 – 1983 verbonden was, en vervolgens van 1984 – 2000 dr. Albert van der Heide. De leerstoel had twee hoofddoelstellingen: ten eerste het bieden van de mogelijkheid om aan de VU in de Theologie af te studeren met judaïstiek als hoofd- of bijvak en ten tweede de integratie van de judaïstiek in het vaste curriculum van de theologiestudie aan de VU te bereiken. Na het vertrek van Van der Heide werd de vacature aanvankelijk aangehouden, totdat de leerstoel definitief kwam te vervallen. Ondertussen heeft de Stichting de bijzondere leerstoel in Kampen gevestigd.

History of the special chair

In 1996, the Foundation SBWOJ established a special chair at the then Theological University of the Reformed Churches in the Netherlands, on ‘The Relationship between Judaism and Christianity’. The chair’s aim was – as it is today – to bring the students into contact with the world of Judaism, and to make them aware of the questions put to the Church by the Synagogue. Dr. Simon Schoon, whose 1982 PhD thesis concerned the question of Christian presence in the Jewish State (Christelijke presentie in de Joodse staat) became the first to occupy the chair.

In 2007, after Professor Schoon’s retirement, and after the Theological University of the Reformed Churches had merged into the Protestant Theological University, Dr. Alberdina (Dineke) Houtman became the second chair-holder. The chair’s size in terms of hours worked was reduced from 0.3 to 0.2 fte, and its mandate redefined as: ‘Jewish Studies, with a special focus on the Relationship between Judaism and Christianity’. In 2012, following a reshuffle of the new University, the chair was located in Amsterdam.

Earlier, in 1980, the Vrije Universiteit of Amsterdam had established a chair of Jewish Studies, held from 1981 until 1983 by dr. C.J. den Heijer and subsequently by dr. Albert van der Heide until 2000. The aim of this chair was the integration of Jewish Studies into the theological curriculum. Some time after Professor Van der Heide’s retirement, the chair was discontinued.